Privacy (AVG)

In onderstaande verklaring wordt met “ik” en “mij” zowel canifelcare als homeopathievoormensendier bedoeld en met “u” uzelf of uw dier.

 

Medisch dossier

Voor een goede behandeling van is het noodzakelijk dat ik, als behandelend homeopaat, een (medisch) dossier aanlegt. Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van u en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huis- of dierenarts of gedragstherapeut.

 

Persoonsgegevens

Daarnaast worden persoonsgegevens die u middels de vragenlijst aan mij heeft verstrekt opgeslagen in het klantenbestand. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij ik moet voldoen aan een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt om met u te kunnen communiceren via telefoon, mail en post, en om de financiƫle administratie te kunnen uitvoeren zoals het versturen van facturen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

  • zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens en medische gegevens van u,
  • ervoor wordt gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend homeopaat heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wilt u uw gegevens inzien zoals deze bij mij zijn opgeslagen, stuur dan een email met het verzoek tot inzage.

Ook voor aanpassing of verwijdering van gegevens kunt u een verzoek per e-mail sturen.

Als een verzoek tot verwijdering van de gegevens wordt ingediend, worden de persoonsgegevens na uiterlijk 7 jaar (bewaarplicht facturen) verwijderd. Het medisch dossier wordt na 1 jaar verwijderd.